• Zwroty i reklamacje

Procedura rozpatrywania reklamacji.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom oferowanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

Reklamacje składa się za pomocą Formularza Reklamacyjnego zamieszczonego w załączniku do niniejszego regulaminu przesyłając go na adres administratora (AB GRZEGORZ KACZMAREK, ul. Batalionów Chłopskich 20, 26-700 ZWOLEŃ) bądź wysyłając na adres mailowy sklep@ab247.pl . Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz na w/w adres.

Czas na odpowiedzi na reklamację oraz jej rozpatrzenie wynosi 14 dni.

Gwarancja jest udzielana przez sprzedawcę na okres 1 roku z tytułu rękojmi.

WAŻNE:

Reklamacje Klient winien złożyć wówczas, jeśli stwierdzi on usterkę tkwiącą w sprzedanej rzeczy (reklamacji nie podlegają usterki mechaniczne, spowodowane złą eksploatacją lub też powstałe na skutek zwykłego zużycia materiałów - zarysowania, otarcia, itp.). Po złożeniu reklamacji do sprzedawcy, sprzedawca zgodnie z Ustawą właściwą ma 14 dni na ustosunkowanie się do niej, czyli odpowiedź na pismo reklamacyjne (nie jest to rónoznaczne z zakończeniem reklamacji - nie myl tych dwóch kwestii) w takim ustosunkowaniu się do reklamacji sprzedawca poinformuje Cię co będzie działo się z Twoim zakupem - czy zostanie on odesłany na ekspertyzę producenta celem sprawdzenia, czy wada jest fabryczna, czy też mechaniczna, ile będzie trwała naprawa, itp. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą oraz orzecznictwem w sprawach reklamacyjnych, że jeżeli Klient zgłasza wadę na reklamacji przed upływem roku od momentu zakupu, to sprzedawca ponosi wszelkie koszty oraz załatwia wszelkie formalności związane z ustaleniem czy zgłoszona usterka jest mechaniczna czy też fabryczna. W przypadku usterek mechanicznych (spowodowanych z winy Klienta kontaktujemy się z Klientem (najlepiej zgłąszając problem przyznaj się odrazu, że zegarek jest na przykład po upadku, zalaniu, uderzeniu itp. To znacznie skróci czas oczekiwania i zaoszczędzi niepotrzebnych frustracji - jeżeli usterka jest usterką mechaniczną zawsze zostanie ujawnione to w toku rozpatrywania reklamacji więc nie ma co liczyć na to, że być może się uda) w celu ustalenia postępowania gdyż Klient ma w takim przypadku dwie możliwości: odpłatną naprawę lub rezygnację z naprawy.

Reklamacji podlegają rónież wszelkie niezgodności towaru z umową ( inny model niż zakupiony, inny kolor niż w opisie przedmiotu na naszym sklepie internetowym, inna długość paska/bransolety niż podana na stronie produktu w sklepie internetowym itp) 

JEŚLI WYSTĄPI  PRZYPADEK IŻ PO ROZPAKOWANIU DANEGO PRZEDMIOTU OKAZUJE SIĘ, ŻE TEN POSIADA WIDOCZNĄ WADĘ, ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POINSTRUUJEMY CIĘ, CO W TAKIEJ SYTUACJI ZROBIĆ. JEŚLI NIE UDA NAM SIĘ ROZWIĄZAĆ TEGO PROBLEMU PRZEZ TELEFON NASTĘPUJE WÓWCZAS AUTOMATYCZNA WYMIANA RZECZY NA NOWĄ WOLNĄ OD WAD (WYJĄTKIEM JEST TAKA SYTUACJA W KTÓREJ NIE MAMY MOŻLIWOŚCI ZAMÓWIĆ NA HURTOWNI IDENTYCZNEJ RZECZY WOLNEJ OD WAD W TAKIM PRZYPADKU AUTOMATYCZNIE ZWRACAMY PIENIĄDZE).

!!!JEDNAKŻE ABY WYMIANA MOGŁA NASTĄPIĆ, TAKA SYTUACJA MUSI ZOSTAĆ NAM ZGŁOSZONA W DNIU ODEBRANIA PRZESYŁKI. JEŻELI WADA ZOSTANIE ZGŁOSZONA PÓŹNIEJ, WÓWCZAS NASTĘPUJE ZWYCZAJNA PROCEDURA REKLAMACJI!!!!

Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.


 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA

                                                                     AB Grzegorz Kaczmarek

                                                                     ul. Słowackiego 20 A

                                                                     26-700 Zwoleń

 

                                  REKLAMACJA

 

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
tel. ..............................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia towaru ..................................................................................................................................
Nazwa towaru ............................................................................................................................................
Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................
Ogólna wartość towaru .............................. zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.
......................................... ..................
(czytelny podpis reklamującego)

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA
1. Odpowiedzialność względem Klienta, istnieje wówczas gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną,
która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie
wymiany produktu.
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona  – na
koszt odbiorcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z
umową.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że wada zostanie niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta usunięta lub rzecz wymieniona na nową wolną od wad, przy czym
ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana  – art. 560 k.c.
6. Czas rozpatrzenia 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. 


ADNOTACJE – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Data otrzymania reklamacji .....................................
Osoba rozpatrująca reklamację .....................................
Data rozpatrzenia reklamacji .....................................
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................
(Data, pieczątka i podpis )

 


Prawo do odstąpienia od umowy.

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy z wyjątkiem w/w przykładu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: 

  1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  4. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

Sprzedawca zgodnie z prawem nadanym przez Ustawodawcę ma prawo do odrzucenia przyjęcia zwrotu, aby uniknąć takiej sytuacji pamiętaj, że zwrot musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w Ustawie:

- TOWAR MUSI BYĆ NOWY! - NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU UŻYWANEGO, KTÓRY MA POŚCIĄGANE FOLIE OCHRONNE, PORYSOWANE ELEMENTY - PAMIĘTAJ ZWROT JEST FORMĄ ROZWIĄZANIA UMOWY DLA OSÓB, KTÓRE ZWYCZAJNIE ROZMYŚLIŁY SIĘ Z ZAKUPU, BO NA PRZYKŁAD PRODUKT WIZUALNIE NIE SPEŁNIA ICH OCZEKIWAŃ, NIE ZAŚ DLA OSÓB, KTÓRE UŻYWAJĄ PRODUKTU PRZEZ KILKANAŚCIE DNI I NAGLE STWIERDZAJĄ, ŻE IM SIĘ ZNUDZIŁ. 

- WRAZ Z TOWAREM BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ODESŁĄĆ DOWÓ ZAKUPU BEZ ORYGINAŁU DOWODU ZAKUPU ZWROT NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTY!

- FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻE ZOSTAĆ PRZESŁANY WRAZ ZE ZWROTEM LUB W FORMIE MAILOWEJ

- KLIENT MUSI ZACHOWAĆ OKRES ZWROTU PODANY W USTAWIE TO JEST 14 DNI!

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o tym fakcie Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

ADRES ZWROTU:

AB GRZEGORZ KACZMAREK

ul. Batalionów Chłopskich 20

26-700 Zwoleń


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

DANE KUPUJĄCEGO

 

                                                            AB Grzegorz Kaczmarek

                                                            ul. Słowackiego 20 A

                                                            26-700 Zwoleń

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

JA NIŻEJ PODPISANY.............................................................................. OŚWIADCZEM, ŻE ZGODNIE Z PRZYSŁUGUJĄCYM MI PRAWEM ODSTĘPUJĘ OD UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZY ZAKUPU NASTĘPUJĄCYCH RZECZY:

..............................................................................................................................

                                                       (nazwa produktu)

DANE KUPUJĄCEGO:

..............................................................................................................................

NUMER ZAMÓWIENIA:

.............................................................................................................................

DATA ZAKUPU:

.............................................................................................................................

DATA ZWROTU TOWARU:

.............................................................................................................................

DANE DO PRZELEWU ZWROTU PIENIĘDZY:

..............................................................................................................................

 

 

 

.........................................................................

PODPIS KUPUJĄCEGO

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny